EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1

Lệnh IF

=IF(ĐK, KQ1, KQ2)
 • ĐK: Điều kiện kiểm tra (giá trị các ô hoặc biểu thức)
 • KQ1: Trả vể KQ1 khi ĐK đúng. KQ1 có thể là giá trị hoặc biểu thức
 • KQ2: Trả vể KQ2 khi ĐK sai. KQ2 có thể là giá trị hoặc biểu thức
 • Sử dụng lệnh IF- kiểm tra điều kiện và trả về kết quả

  Kiểm tra điều kiện và trả về kết quả trong ô tùy theo kết quả kiểm tra điều kiện.

  Lệnh IF được sử dụng nhiều trong Excel để kiểm tra các điều kiện khác nhau trong bảng tính. Chẳng hạn trong đặt hàng nguyên liệu số lượng tính toán yêu cầu đặt hàng thường phải được kiểm tra để làm tròn theo số lượng lô. Trong một thí dụ khác tìm đơn giá điện sinh hoạt áp dụng cho các mức tiêu thụ khác nhau để từ đó tính ra tổng tiền.

  Lệnh IF có 3 tham số: Điều kiện kiểm tra trả về kết quả đúng hoặc sai, tiếp theo là dữ kiện khi điều kiện kiểm tra là đúng, và cuối cùng là dữ kiện khi điều kiện kiểm tra là sai.

  Xét ví dụ đơn giản sau: Giả sử A3 lưu số lượng tồn kho mặt hàng nào đó. B3 là ô chứa lệnh IF mục đích đưa ra thông báo còn hàng hay hết hàng tùy theo số lượng tồn kho trong A3.

  • Khi giá trị A3 bằng 0 kết quả B3 là "Hết hàng".
  • Khi giá trị A3 lớn hơn không kết quả B3 là "Còn hàng"
  Excel: Sử dụng lệnh IF

  Áp dụng lệnh IF trong bài toán tính toán tồn kho để đặt thêm nguyên vật liệu

  Trong thực thế quản lý tại các đơn vị, người quản lý kho hay kế hoạch vật tư phải tính toán số lượng tồn kho dự báo để đặt hàng bổ xung nguyên vật liệu. Trong thực tế các nhà cung cấp thường đưa ra các mức đặt hàng theo lô (lot size) để việc tổ chức sản xuất được thuận lợi. Vì thế số lượng đặt hàng tính toán cũng cần phải đặt theo số lượng lô.

  Tiếp theo thay "Đặt hàng" trong công thức bằng ROUNDUP(K2/F2,0). Hàm này trả về giá trị làm tròn thành số lô cần đặt.

  Excel: Sử dụng lệnh IF

  Tiếp theo thay "Đặt hàng" trong công thức bằng ROUNDUP(K2/F2,0). Hàm này trả về giá trị làm tròn thành số lô cần đặt.

  Excel: Sử dụng lệnh IF

  Không may số lô cần đặt mang giá trị âm. Để chuyển về số dương ta sử dụng hàm ABS. Sửa lại công thức như sau ABS(ROUNDUP(K2/F2,0)).

  Excel: Sử dụng lệnh IF

  Vì nhà cung cấp muốn đặt hàng theo đơn vị chiếc, ta hoàn tất quá trình tính toán bằng cách sửa lại công thức như sau ABS(ROUNDUP(K2/F2,0))*F2.

  Excel: Sử dụng lệnh IF

  Trong thực tế sử dụng bạn sẽ đánh vào ô L2 công thức như sau ngay từ đầu =IF(K2<0,ABS(ROUNDUP(K2/F2,0))*F2,0)


  Keywords: Thí dụ sử dụng hàm IF; thí dụ áp dụng hàm IF; các dùng hàm IF; hàm IF trong excel;

  TOP