EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 14
Excel - Vùng các ô (Range)

Vùng các ô (Range)


Các ô liền nhau có thể được chọn bằng cách bôi đen các ô.
Trong thí dụ dưới đây các ô E2 đến E9 được chọn để tính tổng giá trị, biểu diễn dưới dạng E2:E9
Công thức trong ô E10 là =SUM(E2:E9) có nghĩa là cộng các giá trị của các ô từ E2 đến E9.


Range E2:E9

Range

Khi chọn ô E10 nhìn trên thanh công cụ ta sẽ thấy nội dụng công thức trong ô (fx): = SUM(E2:E9)

Công thức hiển thị trên thanh công cụ

Công thức trên thanh công cụ

TOP