Phần này chứa các Câu hỏi và Trả lời bạn đọc!


Hỏi:

Làm thế nào để lọc các bản ghi mà dữ liệu trên một trường có chứa "Hà nội"?

Trả lời: Sử dụng Record>Filter>Advanced Filter rồi bấm kép vào trường cần lọc, trong ô điều kiện Criteria đánh vào: LIKE "*Hà nội*". Nếu cần liệt kê cả chữ hoa thì thêm vào or LIKE "*HÀ NỘI*".

TOP