EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 4

Cột (Column)

Cột (Column) là tập hợp các ô có cùng địa chỉ cột. Ví dụ cột E chứa tất cả các ô từ E1 đến E65536. Việc tổ chức và lưu giữ số liệu trong cột là một trong những điểm mạnh nhất của excel vì nó cho phép người sử dụng có thể thực hiện việc sắp xếp số liệu trong bảng thông qua các giá trị nằm trong một cột. Ta cũng có thể thực liện việc lọc số liệu trong bảng thông qua các giá trị trong cột.

Đánh dấu cột

Để chọn (đánh dấu, bôi đen) một cột ta bấm vào địa chỉ cột. Để chọn cùng lúc nhiều cột ta bấm và giữ chuột để quét hết các cột cần chọn.

Xóa cột

Để xóa các cột ta bôi đen các cột, sau đó bấm chọn Edit>Delete.

Chèn cột

Để chèn thêm cột ta bôi đen các cột tại vị trí cần chèn, bấm Insert>Columns. Các cột mới sẽ được chèn và đẩy các cột đã chọn và các cột nằm ở bên phải bị đẩy sang phải.

Copy nội dung trong cột

Copy nội dung trong cột bằng cách bôi đen cột, bấm vào Edit>Copy. Bấm tiếp vào cột cần copy đến, chọn Edit>Paste. Lưu ý phân biệt khi thực hiện sao chép: copy giá trịcopy công thức.

Thay đổi độ rộng cột

Thay đổi độ rộng cột bằng cắt di chuyển chuột tới cạnh phải của ô địa chỉ cột tới khi con trỏ chuyển thành mũi tên hai đầu nằm ngang thì bấm giữ chuột và di chuột để nới rộng hay thu nhỏ chiều rộng cột.

Xử lý văn bản trong cột bị tràn ô

Khi chiều dài văn bản trong ô lớn hơn độ rộng cột thì xảy ra hiện tượng tràn ô. Để đảm bảo nội dung văn bản tự động dồn lại trong ô, ta chọn các ô trong cột (hoặc toàn bộ cột), bấm vào Format>Cells>Alignment [Wrap text]. Sau khi thực hiện phần văn bản tràn qua độ rộng ô sẽ tự động chuyển xuống dòng dưới.

Nới rộng ô bằng Merge Cells

Trong trường hợp chỉ có một vài ô trong cột chứa dòng văn bản dài hơn các ô còn lại, hãy sử dụng Merge cells bằng cách bôi đen các ô, bấm vào Format>Cells>Alignment [Merge Cells]. Cần lưu ý sử dụng merge cell thường chỉ sử dụng khi cần trang trí văn bản trước khi in hay gửi đi bởi vì merge cell sẽ phá vỡ mối liên kết dữ liệu trong bảng. Nếu cần bỏ Merge cell trong bảng ta chỉ cần bỏ đánh dấu trong Format>Cells>Alignment [Merge Cells].

  • Địa chỉ cột ký hiệu bằng chữ cái, từ A đến IV.
  • Địa chỉ hàng ký hiệu là số, từ 1 đến 65536.
  • Cột đứng trước hàng, thí dụ B25 là ô tại cột B và dòng 25.
  • Có tất cả 256 cột và 65536 hàng trong một sheet.

Keywords: Thao tác với cột;

TOP