Excel: Làm việc với văn bản Làm việc với văn bản

Trong phần này chúng ta sẽ: thêm vào slide một văn bản bằng cách chèn TextBox, tô màu nền văn bản, điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng, xử lý tràn ô, xoay nghiêng văn bản, thay thế font chữ.

Văn bản nên gồm các câu ngắn gọn, tránh sử dụng viết tắt.

Sử dụng Notes để đưa thêm các thông tin nếu cần.

1) Chèn văn bản vào trong slide bằng cách chọn Text Box, hoặc chọn Insert > TextBox

Excel - Làm việc với văn bản

2) Gõ văn bản vào Text Box. Chọn kiểu chữ và cỡ chữ. Cỡ chữ đủ lớn để đảm bảo người nghe có thể nhìn thấy rõ.

Excel - Làm việc với văn bản

Đánh thêm nội dung văn bản.

Excel - Làm việc với văn bản

3) Tô màu nền Text Box. Chọn Format > TextBox. Chọn Fill Color.

Excel - Làm việc với văn bản

Nhấn OK ta thu được:

Excel - Làm việc với văn bản

4) Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng Format > Lines spacing

Excel - Làm việc với văn bản

5) Xử lý khi văn bản tràn ô: Chọn Format > TextBox, đánh dấu [Word wrap text in Autoshape]

Excel - Làm việc với văn bản

6) Xoay nghiêng văn bản: Chọn Format > TextBox > Size, đánh vào Rotation -30

Excel - Làm việc với văn bản

Nhấn OK ta thu được:

Excel - Làm việc với văn bản

7) Khi cần đưa thêm các thông tin chi tiết, ta sử dụng Notes đi kèm với mỗi slide. Các thông tin này có thể là các giải thích cho nôi dung trong slide, hoặc các thông tin bổ xung mà người trình bày muốn đề cập, hay là phần dữ liệu chuẩn bị cho các câu hỏi nếu có trong khi trình diễn.

Excel - Làm việc với văn bản

Thí dụ:

Excel - Làm việc với văn bản
TOP