Excel: Các thao tác liên quan đến slide (chèn, xóa, ẩn, di chuyển, sao chép, định dạng layout) Các thao tác liên quan đến slide (chèn, xóa, ẩn, di chuyển, sao chép, định dạng layout)

-Xóa một slide bằng cách bấm vào slide trong cửa số Slide, bấm chuột phải, chọn Delete Slide. Máy tính không xác nhận lại trước khi xóa nhưng bạn có thể Undo lại được.

Excel - Các cách hiển thị slides trên màn hình

-Chèn một slide trống bằng cách bấm vào slide trong cửa số Slide, bấm chuột phải, chọn New Slide. Bạn cũng có thể bấm chuột vào trước, giữa hoặc sau một slide trước khi bấm chuột phải.

Excel - Các cách hiển thị slides trên màn hình

-Chèn một hay nhiều slide từ một file PowerPoint khác, bấm vào vị trí slide cần chèn, chọn Insert > Slides from File.

Excel - Các cách hiển thị slides trên màn hình

Trong cửa số dưới đây, chọn file tương ứng. Sau khi chọn tên file, các slide trong file sẽ được liệt kê ở phía dưới. Cuộn sang phải hay trái, bấm chuột đánh dấu slide và chọn Insert. Khi chọn Insert chỉ các slide đánh dấu được chèn. Nếu chọn toàn bộ các slide trong file thì không cần đánh dấu mà chọn luôn Insert All.

Excel - Các cách hiển thị slides trên màn hình

-Chèn một slide trống bằng cách bấm vào slide trong cửa số Slide, bấm chuột phải, chọn New Slide. Bạn cũng có thể bấm chuột vào trước, giữa hoặc sau một slide trước khi bấm chuột phải.

-Di chuyển một slide: Chọn chế độ View > Normal hoặc View > Slides Sort, kéo nhả chuột trên slide để di chuyển thứ tự vị trí của slide trong file.

-Sao chép slide: Sử dụng chuột phải để Copy sau đó sử dụng Paste để dán slide vào vị trí mong muốn. Thực hiện giống như cắt dán văn bản.

-Ẩn slide cho phép các slide này không được hiển thị ra máy chiều projector.

Excel - Các cách hiển thị slides trên màn hình

-Định dạng slide theo layout cho trước, chọn slide, rối bấm vào layout tương ứng trong Apply Slide Layout ở bên phải.

Excel - Các cách hiển thị slides trên màn hình
TOP