EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 2
Excel: Sử dụng hàm COUNTIF

Sử dụng hàm COUNTIF Đếm sồ người có ràng buộc vể tuổi và bậc thợ

Hàm COUNTIF sẽ đếm các giá trị thỏa mãn điều kiện đã cho: COUNTIF(vùng dữ liệu, điều kiện). Kết hợp COUNTIF với SUMIF hoặc các hàm khác để cho các kết quả mong muốn.

Thí dụ sau sử dụng COUNTIF để tìm ra số lượng công nhân có tay nghề và độ tuổi cho trước để chuẩn bị kế hoạch đào tạo. Tiêu chuẩn tuổi từ 35 trở xuống và bậc thợ đến bậc 3. Vùng dữ liệu là (A3:E12)

Excel - Sử dụng hàm COUNTIF

-Tìm số người có độ tuổi từ 35 trở xuống. Đánh vào ô D13: =COUNTIF(D3:D12,"<=35") ta thu được:

Excel - Sử dụng hàm COUNTIF

-Tìm số người có bậc thợ từ 3 trở xuống. Đánh vào ô E13: =COUNTIF(E3:E12,"<=3") ta thu được:

Excel - Sử dụng hàm COUNTIF

-Tìm số người thỏa mãn cả 2 yếu tố trên. Đánh vào ô F3: =IF(AND(D3<=35, E3<=3),"x",""), sau đó kéo công thức từ ô F3 đến F12. Đánh vào ô F13: COUNTIF(F3:F12,"x"). Câu trả lời là có 3 người tuổi từ 35 trở xuống có bậc thợ từ 3 trở xuống.

Excel - Sử dụng hàm COUNTIF

Xem cách sử dụng DCOUNT trong trường hợp này...

TOP