EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 17
Excel: 1-Copy hoặc di chuyển một sheet - Chèn xóa đổi tên tô màu tab

Copy hoặc di chuyển một sheet-Chèn xóa đổi tên tô màu

Trong mỗi file workbook đều có tối thiểu 1 sheet. Danh sách các sheet được liệt kê phía dưới bảng tính.

Các sheet được phân biệt với nhau bằng tên. Các sheet có thể ẩn hoặc hiện giống như các cột và hàng.

Công thức có thể được thiết lập giữa các ô trong các sheet khác nhau.


Bấm chuột phải vào tên một sheet ở chân màn hình ta sẽ thấy những mục sau trong menu:
  • Insert: Chèn thêm một sheet mới
  • Delete: Xóa toàn bộ sheet hiện tại
  • Rename: Đổi tên sheet hiện tại
  • Move or Copy: Di chuyển hoặc copy sheet hiện tại
  • Select All Sheets: Đánh dấu chọn tất cả các sheet
  • Tab Colors: Đặt màu cho tab sheet
  • View Code: Xem mã lệnh macro bằng Visual Basic (nếu có, và thường do người dùng viết)

Các lựa chọn thao tác với sheet từ menu (nhấp chuột phải)

Copy hoặc di chuyển một sheet-Chèn xóa đổi tên tô màu tab

1) Chèn, xóa, đổi tên sheet

-Để chèn một sheet, chọn Insert. Trong cửa sổ Insert hiện ra, hãy chọn Worksheet, chọn OK.

Copy hoặc di chuyển một sheet-Chèn xóa đổi tên tô màu tab

-Để xóa một sheet, chọn Delete. Máy sẽ xác nhận lại yêu cầu xóa. Nếu xác nhận bạn chọn Delete.

Copy hoặc di chuyển một sheet-Chèn xóa đổi tên tô màu tab

-Để đổi tên sheet, chọn Rename, hoặc nháy kép vào tên sheet cần đổi. Phần tên cũ sẽ được bôi đen và bạn chỉ cần gõ tên mới và kết thúc bằng Enter.

Copy hoặc di chuyển một sheet-Chèn xóa đổi tên tô màu tab

2) Di chuyển hay copy sheet

-Để di chuyển hay copy một sheet trong cùng một file workbook: chọn sheet cần thao tác, bấm phím chuột phải, chọn Move or Copy. Trong menu hiện ra có 2 lựa chọn cần chú ý: là To book (có thể di chuyển trong workbook hiện tại, hay đến workbook khác đang mở, hay đến một workbook mới, và Create a copy nếu muốn sheet gốc không bị mất đi. Nhấn OK để hoàn tất.

Copy hoặc di chuyển một sheet-Chèn xóa đổi tên tô màu tab

3) Thay đổi màu tab sheet

-Để thay đổi màu tab sheet: chọn sheet, bấm phím chuột phải, chọn Tab Color. Chọn màu và nhấn OK để hoàn tất.

Copy hoặc di chuyển một sheet-Chèn xóa đổi tên tô màu tab

4) Ẩn hay hiện các sheet

-Chức năng ẩn/hiện các sheet: Thao tác qua menu Format/Sheet...Nội dung trong sheet bị ẩn không bị mất đi và có thể hiện lại bằng cách chọn Unhide. Để ẩn các sheet: chọn sheet và vào Format/Sheet và chọn Hide.

Copy hoặc di chuyển một sheet-Chèn xóa đổi tên tô màu tab

Sau khi chọn Unhide một danh sách các sheet đang bị ẩn sẽ hiện ra để người dùng lựa chọn.

Copy hoặc di chuyển một sheet-Chèn xóa đổi tên tô màu tab
TOP