EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 4
Excel - Cố định vị trí cột và hàng khi cuôn màn hình Cố định vị trí cột và hàng khi cuôn màn hình
Khi làm việc với các bảng tính đủ lớn cần thiết phải cố định thông tin tại cột hay hàng nào đó. Chẳng hạn một bảng tính có nhiều hơn 20 cột và khi ta chuyển tới cột thứ 20 thì chúng ta không còn xem được nội dung trong cột đầu tiên. Giải quyết vấn đề này bằng cách cố định lại một hay nhiều cột bên trái để khi ta kéo màn hình sang các cột bên phải của bảng tính ta vẫn có thể tham chiếu đến thông tin của các cột này.

Thí dụ dưới đây là một bảng tính có nhiều cột chứa thông tin bán hàng trong 24 tháng tới. Do bảng tính có nhiêu cột nên không thể xem thông tin toàn bộ bảng tính trên màn hình.


Muốn xem tổng số bán hàng của cả 2016 và 2017 ở cột bên phải ta phải cuộn màn hình sang phải, khi đó thông tin các cột Hạng mục và đơn vị tính không còn trên màn hình.

Excel - Cố định vị trí cột và hàng khi cuôn màn hình

Chúng ta muốn các cột A,B,C và các dòng 1,2,3 vẫn hiện thị khi ta cuộn màn hình. Thực hiện như sau:
  • Chọn ô D4
  • Chọn menu Window
  • Chọn Freeze Panes
Excel - Cố định vị trí cột và hàng khi cuôn màn hình

Kết quả ta có hình dưới. Bây giờ rất dễ để nhìn thấy tổng số bán hàng năm 2016 và 2017 của các hạng mục.

Excel - Cố định vị trí cột và hàng khi cuôn màn hình

TOP