ComboBox: Gán dữ liệu (.DataSource) và định dạng (.FormatString)


Gán dữ liệu vào trong ComboBox: Sử dụng câu lệnh SQL lấy dữ liệu vào DataTable, sau đó gán cho DataSource của ComboBox. Lưu ý DataMember và DataValue.

Sử dụng .FormatString="..." để định dạng, nhớ bật .FormattingEnabled=true.

//C#:
    OleDbCommand comm;
    comm = new OleDbCommand("SELECT order_MONTH FROM tb_Order", conn);
    DataTable dt = new DataTable();
    dt.Load(comm.ExecuteReader());
    //gan du lieu
    cmbMrpMonth.DataSource = null;
    cmbMrpMonth.DataSource = dt;
    cmbMrpMonth.DisplayMember = "order_MONTH";
    cmbMrpMonth.ValueMember = "order_MONTH";
    //format
    cmbMrpMonth.FormattingEnabled = true;
    cmbMrpMonth.FormatString = "MMM-yyyy";

Copy »

Lưu ý:

Khi DataMember và ValueMember chưa được gán, giá trị trả về là {System.Data.DataRowView}.

//C#
if (dtNAME.Rows.Count >0)
{
    dtNAME.Rows.Add("Thêm nhà cung cấp mới", -1);
    c.DataSource = dtNAME;
    c.DisplayMember = "NAME";
    c.ValueMember = "CODE";
    c.Text = "Chọn nhà cung cấp";
}
else
{
    dtNAME.Rows.Add("Thêm nhà cung cấp mới", -1);
    c.DataSource = dtNAME;
    c.DisplayMember = "NAME";
    c.ValueMember = "CODE";
    c.SelectedIndex = 0;
}

Copy »


Keywords: ComboBox: Gán dữ liệu và định dạng

TOP