Tạo table bằng lệnh CREATE TABLE trong mã lệnh


VB:
Dim sql As String
sql = ""
For i = 1 To 8
    If Me.DataGridView_SUMMARY.Columns(i - 1).HeaderText = "item_INDEX" Then
        sql = sql & ", item_INDEX Double"
    Else
        If Me.DataGridView_SUMMARY.Columns(i - 1).HeaderText = "item_LOTSIZE" Then
            sql = sql & ", item_LOTSIZE Double"
        Else
            sql = sql & ", " & Me.DataGridView_SUMMARY.Columns(i - 1).HeaderText & " Text(50)"
        End If
    End If
Next
If sql(0) = "," Then
    sql = sql.Substring(1, sql.Length - 1)
End If

comm = New OleDb.OleDbCommand("CREATE TABLE table_SUMMARY(" & sql & ")", conn)
comm.ExecuteNonQuery()

Copy »

Ghi chú: Sử dụng Text(...) cho trường Text, thí dụ Text(50).

Keywords: Tạo table bằng lệnh CREATE TABLE trong mã lệnh

TOP