Sử dụng WHERE và HAVING


Cả WHERE và HAVING đều là lệnh kiểm tra điều kiện nhưng áp dụng là khác nhau. Hãy xem sự khác nhau qua thí dụ sau:

Thí dụ cần hiển thị thông tin các mặt hàng có số lượng >100,000 cho một kho xác định, ta sử dụng WHERE cho điều kiện kho và HAVING cho điều kiện số lượng >100,000 trong GROUP BY.

//Su dung voi Access OleDbCommand comm1;
comm1 = new OleDbCommand("SELECT ma_hang, SUM(quantity)AS sumQTY FROM warehouse" +
" WHERE warehouse_code=1 " +
" GROUP BY ma_hang HAVING SUM(quantity)>100000 "+
"", conn);
DataTable dt = new DataTable();
dt.Load(comm1.ExecuteReader());

Copy »


Keywords: Sử dụng WHERE và HAVING

TOP