Ghi dữ liệu kiểu ngày tháng Date


Sử dụng Date.Parse để chuyển sang dữ liệu ngày tháng, và ToString("MMM-dd-yyyy 12:00:00'PM'") để định dạng đầy đủ ngày tháng và giờ. VB:
If Not String.IsNullOrEmpty(Me.dgviewMobile.CurrentRow.Cells("trans_DATE").Value.ToString()) Then
    comm = New OleDb.OleDbCommand("UPDATE tb_TRANSACTION SET trans_DATE=#" & Date.Parse(Me.dgviewMobile.CurrentRow.Cells("trans_DATE").Value.ToString()).ToString("MMM-dd-yyyy 12:00:00'PM'") & "#" _
    & " WHERE ID=" & Convert.ToInt32(Me.dgviewMobile.CurrentRow.Cells("trans_ID").Value.ToString()), conn)
    comm.ExecuteNonQuery()
End If

Copy »


Keywords: Ghi dữ liệu kiểu ngày tháng Date

TOP