Thêm 1 dòng vào DataGridView từ mã chương trình


Nếu DataGridView không bound dữ liệu, chỉ cần:

dgviewMobile.Rows[i].Cells[j].Value = "CLOSED";

Copy »

Trường hợp DataSource đang bound một DataTable, có thể cập nhật vào DataTable:

VB:

Sử dụng: AddNeww và DataRow để copy dữ liệu vào từng cột, sau đó thêm DataRow vào DataTable Rows.Add().

Dim dt As New DataTable()
Dim dtrow As DataRow
'Sao chep ten cot vao DataTable dt sử dụng Clone()
dt = CType(Me.DataGridView_M.DataSource, DataTable).Clone
For i = 0 To DataGridView_M.Rows.Count - 1
    If DataGridView_M.Rows(i).Cells("QUANTITY").Value <> Nothing Then
        If Convert.ToDouble(DataGridView_M.Rows(i).Cells("QUANTITY").Value.ToString()) > 0.0 Then
            dtrow = dt.NewRow()
            For j = 0 To dt.Columns.Count - 1
                dtrow(j) = DataGridView_M.Rows(i).Cells(j).Value
            Next
            dt.Rows.Add(dtrow)
        End If
    End If
Next

Copy »

C#:
DataTable dt = new DataTable();
dt = ((DataTable)dgviewMobileParent.DataSource).Copy();
dgviewMobileParent.DataSource = null;
DataRow row = dt.NewRow();
row["ID"] = -1;
row["CODE"] = dgviewMobile.CurrentRow.Cells["CODE"].Value;
row["NAME"] = "New Inserted";
row["ITEM_CODE"] = -1;
dt.Rows.Add(row);
dt.AcceptChanges();
dgviewMobileParent.DataSource = dt;

Copy »


Keywords: Thêm 1 dòng vào DataGridView

TOP