Xóa giá trị ô ngày tháng trong DataGridView


VB:

Sử dụng DBNull.Value gán cho ô giá trị ngày tháng:

...
Me.DataGridView_MRP.CurrentRow.Cells("mrp_RECEIVEDDATE").Value = DBNull.Value
...

Copy »


Keywords: Xóa giá trị ô ngày tháng trong DataGridView

TOP