Vị trí XY của 1 Cell trong DataGridView


Sử dụng GetCellDisplayRectangle(ColumnIndex, RowIndex, false) để lấy vị trí X và Y của ô hiện thời. Ví dụ dưới lấy vị trí tương đối so với vị trí Top và Left của dgviewMobile.

public override void dgviewMobile_CellDoubleClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
panSelectionAndEdit.panMobile.Show();
panSelectionAndEdit.panMobile.Top = dgviewMobile.GetCellDisplayRectangle(dgviewMobile.CurrentCell.ColumnIndex, dgviewMobile.CurrentCell.RowIndex, false).Y;
panSelectionAndEdit.panMobile.Left = dgviewMobile.GetCellDisplayRectangle(dgviewMobile.CurrentCell.ColumnIndex, dgviewMobile.CurrentCell.RowIndex, false).X;
panSelectionAndEdit.panMobile.BringToFront();
}

Copy »

Bằng cách cộng vào giá trị Top và Left của dgviewMobile ta được tọa độ tuyệt đối.

public override void dgviewMobile_CellDoubleClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
panSelectionAndEdit.panMobile.Show();
panSelectionAndEdit.panMobile.Top = dgviewMobile.GetCellDisplayRectangle(dgviewMobile.CurrentCell.ColumnIndex, dgviewMobile.CurrentCell.RowIndex, false).Y+     dgviewMobile.Top;
panSelectionAndEdit.panMobile.Left = dgviewMobile.GetCellDisplayRectangle(dgviewMobile.CurrentCell.ColumnIndex, dgviewMobile.CurrentCell.RowIndex, false).X +     dgviewMobile.Columns[dgviewMobile.CurrentCell.ColumnIndex].Width;
panSelectionAndEdit.panMobile.BringToFront();
}

Copy »


Keywords: Vị trí XY của 1 Cell trong DataGridView

TOP