Sử dụng DateTimePicker chọn ngày tháng


Sử dụng ShowDialog() để hiển thị FormDateTimePicker để đảm bảo người sử dụng phải đóng form khi chuyển sang form khác. Sử dụng TextBox để nhận kết quả ngày tháng khi TextChanged kích hoạt.

Public Class FormDateTimePicker
    Dim txtTransactionDate As TextBox
    Dim mDateTimeSelection As DateTimePicker
    '...
    
    Private Sub FormDateTimePicker_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
        Me.mDateTimeSelection.Visible = False
    End Sub     
    '...
    
    Private Sub mDateTimeSelection_ValueChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles mDateTimeSelection.TextChanged
    
        txtTransactionDate.Text = Format(mDateTimeSelection.Value, "ddd dd-MMM-yyyy")
    
    End Sub     
End Class

Copy »


Keywords: Sử dụng DateTimePicker chọn ngày tháng

TOP